DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Ambidekster klub - Savjetodavni i edukativni centar za djecu mlade i obitelj

Objavljeno: 11.01.2017.

Čime se bavimo i što nudimo

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne  programe i projekte te stručne intervencije temeljenje na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.
Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

AMBIDEKSTER (lat. ambidexter) = dešnjak u obje ruke, čovjek koji se podjednako lako služi i desnom i lijevom rukom.
Naziv Ambidekster klub jest metafora za cjeloviti i integrirani pristup u pružanju usluga korisnicima,   pri čemu se članovi i razvoj organizacije oslanja na etiku participacije i ekologiju odnosa u lokalnoj zajednici.
U sustavu formalnog školovanja u većoj mjeri se koriste metode izobrazbe koje potiču razvoj sposobnosti lijeve moždane hemisfere, kao što su primjerice analitičnost, razložnost i dosljednost, dok se u sustavima temeljenim na inovaciji, istraživanju i kolaborativnom učenju i dijalogu više razvijaju sposobnosti desne moždane hemisfere koje omogućavaju razvoj kreativnosti i inventivnosti, emocionalne svjesnosti i društvene osviještenosti u pojedinca.

MISIJA Ambidekster kluba je pridonositi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

Kako bi doprinijeli ostvarenju misije i vizije, u Ambidekster kluba pruža socijalne usluge kroz različite preventivne  i  tretmanske  programe i stručne intervnecije. Korisnici su opća populacija djece i mladih u dobi 12-18 godina kao i djeca i mladi s problemima u ponašanju/teškoćama u odrastanju i njihove obitelji.
Preventivni programi provode se u suradnji sa školama, uz odobrenje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. Različiti programi radionica, ali i drugih oblika stručnih intervencija provode se na "iskustven način", metodama i tehnikama koje sadržaj programa čine zanimljivim djeci i mladima. Provođenje preventivnih programa pridonosi osnaživanju djece i mladih za suočavanje sa životnim teškoćama vezanim uz različita područja života kao što su međuljudski odnosi, kvalitetna komunikacija, zdravi stilovi života, nenasilno i prosocijalno ponašanje. U cjelini, cilj preventivnih aktivnosti je jačanje zaštitnih čimbenika i slabljenje rizičnih kako bi se djeca i mladi razvili u „zdrave“ i „prilagođene“ te samosvjesne i aktivne odrasle osobe uključene u život lokalne zajednice.
Tretmanske aktivnosti provode se u savjetovalištu putem individualnog i grupnog psihosocijalnog rada te kroz obiteljsko savjetovalište. Savjetovališni rad provode naši stručnjaci – psihoterapeuti, socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi te volonteri - stručnjaci ili studenti društvenog usmjerenja.

Ambidekster klub je surađuje s drugim organizacijama i ustanovama u okviru formalnih ili neformalnih mreža od kojih bismo posebno istaknuli mreže i iniciative u nastavku:

- Mreže mladih Hrvatske (Mreža mladih Hrvatske)
- GOOD inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav ( http://goo.hr/good-inicijativa/ http://goo.hr)
- REYN Mreža podrške romskoj djeci (https://reyn-hrvatska.net/)
- RAN - Radicalisation Awareness Network (https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran_en)
- Mreža za aktivaciju mladih
- Mreža za cjeloživotno učenje
- Mreža udruga za zaštitu djece
- Mreža savjetovališta
- Mreža za beskućnike

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.