DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Opširnije o Ambidekster klubu

Objavljeno: 11.01.2017.

Abidekster klub je neprofitna, nevladina organizacija civilnog društva koja svoj rad temelji na načelima slobode, ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana je kao udruga 10. rujna 2003. godine na inicijativu mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja s ciljem doprinosa zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života svake osobe, posebice djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, teškoćama u učenju te mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.
Udruga djeluje sukladno VIZIJI o pravednom, uključivom, zdravom i humanom društvu koje teži pospješivanju ljudskih prava, demokratizaciji, uvažavanju različitosti i međusobnom učenju te integraciji znanja, vrijednosti i proaktivnog djelovanja u zajednici i za zajednicu.

MISIJA

Graditi solidarno, uključivo i pravedno društvo koje omogućuje razvoj potencijala i kvalitetan život ljudi i zajednica u riziku od socijalne isključenosti.

VIZIJA

Društvo angažiranih i solidarnih ljudi koji koriste svoje potencijale za dobrobit pojedinaca i zajednica.

 

Djelovanje Ambidekster kluba obilježeno je velikim brojem provedenih programa i projekata na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini koji su usmjereni prvenstveno na pružanje socijalnih usluga i neformalnu edukaciju. Korisnici su djeca i mladi s problemima u ponašanju, ali i opća populacija djece i mladih pretežno u dobi od 12 do 24 godine, kao i njihove obitelji, prvenstveno roditelji i skrbnici.

Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavne skupine aktivnosti:

- preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih kompetencija,
- tretmanski rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju te podrška djeci i mladima s manje mogućnosti te
- aktivnosti unapređenja roditeljskih kompetencija i izgradnje kvalitetnijih obiteljskih odnosa.

U provođenje projekata i programa aktivno su uključeni i dionici u lokalnim zajednicama, a posebno djelatnici osnovnih i srednjih škola, centara za socijalnu skrb, policijskih uprava, kulturnih centara, knjižnica te ostalih udruga mladih i za mlade. Prostorno, rad Ambidekster kluba odvija se prvenstveno u istočnom dijelu grada Zagreba na području Dubrave i Sesveta te Peščenice - Žitnjaka, dok se neki projekti provode i u drugim dijelovima Hrvatske: u Varaždinskoj županiji (grad Varaždin), Ličko-senjskoj županiji (grad Gospić – savjetovalište Bumerang), Splitsko- dalmatinskoj županiji (otok Brač), Vukovarsko-srijemskoj županiji te istočnom dijelu Zagrebačke županije (u Svetom Ivanu Zelini).
Ambidekster klub je posebno usmjeren na suradnju s drugim organizacijama civilnog društva, odgojno-obrazovnim i kulturnim ustanovama te ustanovama u području socijalne skrbi. Njegujemo partnerstva, sektorske i međusektorske suradnje s brojnim ustanovama i organizacijama iz Hrvatske i Europske Unije.

Ambidekster klub je surađuje s drugim organizacijama u okviru formalnih ili neformalnih suradnji od kojih bismo posebno istaknuli mreže i inicijative u nastavku:

- Mreža mladih Hrvatske (https://www.mmh.hr/)
- GOOD inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav ( http://goo.hr/good-inicijativa/ http://goo.hr)
- Mreža za aktivaciju mladih (https://zamisli.hr/index.php/mreza-za-aktivaciju-mladih)
- Mreža za cjeloživotno učenje (https://www.obrazovanjezasve.hr/)
- Mreža udruga za zaštitu prava djece (https://udruga.hrabritelefon.hr/projekti/mreza-udruga-za-djecu/)
- Mreža psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku (https://dpp.hr/mreza-psihosocijalnih-savjetovalista-doprinijela-osiguravanju-kvalitete-socijalnih-usluga/)
- REYN Mreža podrške romskoj djeci u obrazovanju (https://reyn-hrvatska.net/)
- RAN - Radicalisation Awareness Network (https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran_en)

Financijska stabilnost moguća je zahvaljujući financiranju programa i projekata od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravlja, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, podršci jedinica lokalne i područne samouprave, osobito Grada Zagreba, podršci iz fondova EU, osobito Europskog socijalnog fonda te zahvaljujući donacijama privatnih i pravnih osoba.

TEORIJSKA UTEMELJENOST RADA

U pružanju socijalnih usluga korisnicima, razvoju kompetencija te unapređivanju osobnog i socijalnog razvoja koristi se eklektički i integrativni pristup koji objedinjuje različite koncepte i metode rada. Socijalne usluge i intervencije temelje se na multisistemskom intervencijskom modelu pri čemu je u središte stavljen korisnik, njegova aktivna participacija u ostvarivanju svojih potreba/prava (sudioničko interveniranje) kao i povezanost i kružna komunikacija svih relevantnih dionika u kontekstu vrijednosti „zajednice koja brine“. Kružnim modelom komunikacije koji se osniva na feedbacku svih dionika omogućeno je stalno provjeravanje željenih ishoda procesa edukacije/savjetovanja/tretmana što omogućava unapređivanje procesa učenja, unapređivanje i usavršavanje pristupa korisnicima, usavršavanje različitih primjenjivih/izvedbenih programa i razvoj intersektorske i međusektorske suradnje u lokalnoj zajednici.

VRIJEDNOSTI

Kako bi doprinijeli socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina i to osobito skupina djece i mladih izloženijih riziku od socijalnog isključivanja kao što su mladi s problemima u ponašanju te drugi mladi s manje mogućnosti koji nalaze na prepreke u socijalnom uključivanju Ambidekster klub će se će se posebice zalagati za:

- poštivanje ljudskih prava, uvažavanje različitosti i uvažavanje potreba pojedinaca,
- participaciju djece, mladih i roditelja u unaprjeđenju socijalnih usluga i njima usmjerenih aktivnosti,
- doprinos deinstitucionalizaciji i osiguravanju stručno utemeljenih, primjerenih i dostupnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj u zajednici izgradnjom partnerstva između organizacija civilnog društva i institucija te lokalne samouprave,
- doprinos razvoju programa neformalnog obrazovanja u cilju očuvanja psihofizičkog zdravlja, socijalnog osnaživanja i uključivanja djece, mladih i odraslih,
- doprinos u razvoju programa edukacije i cjeloživotnog učenja roditelja, nastavnika i stručnjaka različitih struka, usmjerenih na dobrobit i aktivno sudjelovanje svih dionika u lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja životnih uvjeta djece, mladih i obitelji,
- promicanje aktivizma, volonterstva, samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja pojedinca, skupina i zajednica,
- doprinos razvoju civilnog društva udruživanjem i umrežavanjem s drugim organizacijama civilnog društva kako bi pospješili zaštitu ljudskih prava, društvenu odgovornost i ekološku osviještenosti,
- sustavnost i kontinuitet provedbe programa za kojima postoji potreba u zajednici uz integraciju teoretskih i praktičnih dostignuća struka i inovativnosti u područjima u kojima Udruga djeluje.

DJELATNOSTI

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruga provodi sljedeće aktivnosti i intervencije (određene Statutom):

- pružanje socijalnih usluga (psihosocijalni tretman, informiranje, savjetovanje, krizne intervencije, educiranje, radionice), namijenjenih prije svega djeci, mladima i obiteljima, ali i odraslima (roditeljima, parovima, osobama u krizi),
- razvijanje, provođenje i evaluiranje projekata i programa te drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge,
- kreiranje, organiziranje i provođenje seminara, radionica, izložbi radova idrugih kulturno umjetničkih manifestacija, okruglih stolova, događaja, susreta, izleta, kampova, stručnih, znanstvenih i drugih skupova sukladno ciljevima Udruge,
- projekte, programe i aktivnosti Udruge predlagati pokroviteljima, donatorima i sponzorima,
- razvijanje samofinancirajućih aktivnosti i projekata Udruge,
- osnivanje Kluba mladih te provođenje aktivnosti u cilju savjetovanja i vršnjačke pomoći, poticanja zapošljavanja mladih, preveniranja poremećaja u ponašanju, ovisnosti i drugih zdravstvenih poteškoća i bolesti, promicanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva te kreativnog provođenja slobodnog vremena, kao i pospješivanje zdravih stilova života u djece i mladih;
- osnivanje Edukativno-savjetodavnog centra za djecu, mlade i obitelj, te kreiranje i provođenje aktivnosti Centra;
- sklapanje partnerstva i umrežavanje se s međunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama i pojedincima iz istog ili srodnih područja i struka u zemlji i inozemstvu, te s drugim organizacijama i institucijama sukladno ciljevima Udruge,
- obavljanje stručno-znanstvene djelatnosti sukladno ciljevima Udruge,
- nakladnička djelatnost, senzibiliziranje i informiranje javnosti,
- prikupljanje i raspodjeljivanje humanitarne pomoći, sukladno zakonu,
- sudjelovanje na seminarima, kontinuiranim edukativnim programima, treninzima, radionicama i stručnim skupovima drugih organizatora,
- te obavljanje drugih djelatnosti sukladno ciljevima Udruge.

Osobe ovlaštene za zastupanje Ambidekter kluba:

Luka Stanić, mag.socijalnog rada, Predsjednik Ambidekster kluba
Kontakt: luka.ambidekster@gmail.com 

Martina Šimunić, Izvršna direktorica Ambidekster kluba
Kontakt: martina@ambidekster.hr

Ivana Nikolić, bacc.act.soc., zamjenica izvršne direktorice
Kontakt: ivanan@ambidekster.hr

 

 

 

 

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.