DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Opširnije o Ambidekster klubu

Objavljeno: 11.01.2017.

Abidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana, koja svoj rad temelji na načelima slobode, ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine inicijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.
Udruga djeluje sukladno VIZIJI o pravednom, uključivom, zdravom i humanom društvu koje teži pospješivanju ljudskih prava, demokratizaciji, uvažavanju različitosti i interkulturalnom učenju te integraciji znanja, vrijednosti i proaktivnog djelovanja u zajednici i za zajednicu. 

Djelovanje Ambidekster kluba obilježeno je velikim brojem provedenih programa i projekata na nacionalnoj, lokalnoj i međunarodnoj razini koji su usmjereni prvenstveno na pružanje socijalnih usluga i neformalnu edukaciju. Korisnici su  djeca i mladi s problemima u ponašanju, ali i opća populacija djece i mladih pretežno u dobi 12-18 godina kao i njihove obitelji, prvenstveno roditelji i skrbnici.
Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavne skupine aktivnosti:

Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavne skupine aktivnosti:

 • preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih kompetencija,
 • tretmanski rad s djecom i mladima s problemima u ponašanju te podrška djeci i mladima s manje mogućnosti te
 • aktivnosti unapređenja roditeljskih kompetencija i izgradnje kvalitetnijih obiteljskih odnosa.

 Ambidekster klub je surađuje s drugim organizacijama i ustanovama u okviru formalnih ili neformalnih mreža od kojih bismo posebno istaknuli mreže i iniciative u nastavku:

- Mreže mladih Hrvatske (Mreža mladih Hrvatske)
- GOOD inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav ( http://goo.hr/good-inicijativa/ http://goo.hr)
- REYN Mreža podrške romskoj djeci (https://reyn-hrvatska.net/)
- RAN - Radicalisation Awareness Network (https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran_en)
- Mreža za aktivaciju mladih
- Mreža za cjeloživotno učenje
- Mreža udruga za zaštitu djece
- Mreža savjetovališta
- Mreža za beskućnike

U provođenje projekata i programa aktivno su uključeni i dionici u lokalnim zajednicama, a posebno djelatnici osnovnih i srednjihškola, centara za socijalnu skrb, policijskih uprava, kulturnih centara, knjižnica, te ostalih udruga mladih i za mlade. Prostorno, rad Ambidekster kluba odvija se prvenstveno u istočnom dijelu grada Zagreba na području Dubrave i Sesveta, dok se neki projekti provode i u drugim dijelovima Hrvatske: u Varaždinskoj županiji (grad Varaždin), Ličko-senjskoj županiji (grad Gospić – savjetovalište Bumerang), Istarskoj županiji (grad Buje), Karlovačkoj županiji (grad Karlovac), Vukovarsko-srijemskoj županiji (grad Županja) te istočnom dijelu Zagrebačke županije (u Svetom Ivanu Zelini).

 

Financijska stabilnost moguća je zahvaljujući financiranju programa i projekata od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva zdravlja, Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, grada Zagreba, grada Gospića te donacijama građana i tvrtki.

 

TEORIJSKA UTEMELJENOST RADA

 

U pružanju socijalnih usluga korisnicima, u poticanju razvoju sposobnosti i vještina te unapređivanju osobnog rasta koristi se eklektički i integrativni pristup koji objedinjuje različite koncepte i metode rada. Socijalne usluge i intervencije temelje se na multisistemskom intervencijskom modelu pri čemu je u središte stavljen korisnik, njegova aktivna participacija u ostvarivanju svojih potreba/prava (sudioničko interveniranje) kao i povezanost i kružna komunikacija svih relevantnih dionika u kontekstu vrijednosti „zajednice koja brine“. Kružnim modelom komunikacije koji se osniva na feedbacku svih dionika omogućeno je stalno provjeravanje željenih ishoda procesa edukacije/savjetovanja/tretmana što omogućava unapređivanje procesa učenja, unapređivanje i usavršavanje pristupa korisnicima, usavršavanje različitih primjenjivih/izvedbenih programa i razvoj intersektorske i međusektorske suradnje u lokalnoj zajednici.

 

VRIJEDNOSTI

 

Kako bi doprinijeli socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina i to osobito skupina djece i mladih izloženijih riziku od socijalnog isključivanja kao što su mladi s problemima u ponašanju te drugi mladi s manje mogućnosti koji nalaze na prepreke u socijalnom uključivanju Ambidekster klub će se će se posebice zalagati za:

 

 • poštivanje ljudskih prava, uvažavanje različitosti i uvažavanje potreba pojedinaca,
 • doprinos deinstitucionalizaciji i osiguravanju stručno utemeljenih, primjerenih i dostupnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj u zajednici izgradnjom partnerstva između organizacija civilnog društva i institucija te lokalne samouprave,
 • participaciju djece, mladih i roditelja u unaprjeđenju socijalnih usluga i njima usmjerenih aktivnosti,
 • doprinos razvoju programa neformalnog obrazovanja u cilju očuvanja psihofizičkog zdravlja, socijalnog osnaživanja i uključivanja djece, mladih i odraslih,
 • doprinos u razvoju programa edukacije i cjeloživotnog učenja roditelja, nastavnika i stručnjaka različitih struka, usmjerenih na dobrobit i aktivno sudjelovanje svih dionika u lokalnoj zajednici u cilju poboljšanja životnih uvjeta djece, mladih i obitelji,
 • promicanje aktivizma, volonterstva, samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja pojedinca, skupina i zajednica,
 • doprinos razvoju civilnog društva udruživanjem i umrežavanjem s drugim organizacijama civilnog društva kako bi pospješili zaštitu ljudskih prava, društvenu odgovornost i ekološku osviještenosti,
 • sustavnost i kontinuitet provedbe programa za kojima postoji potreba u zajednici uz integraciju teoretskih i praktičnih dostignuća struka i inovativnosti u područjima u kojima Udruga djeluje.

 

DJELATNOSTI

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruga provodi sljedeće aktivnosti i intervencije (određene Statutom):

 

 • pružanje socijalnih usluga (psihosocijalni tretman, informiranje, savjetovanje, krizne intervencije, educiranje, radionice), namijenjenih prije svega djeci, mladima i obiteljima, ali i odraslima (roditeljima, parovima, osobama u krizi),
 • razvijanje, provođenje i evaluiranje projekata i programa te drugih aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge,
 • kreiranje, organiziranje i provođenje seminara, radionica, izložbi radova idrugih kulturno umjetničkih manifestacija, okruglih stolova, događaja, susreta, izleta, kampova, stručnih, znanstvenih i drugih skupova sukladno ciljevima Udruge,
 • projekte, programe i aktivnosti Udruge predlagati pokroviteljima, donatorima i sponzorima,
 • razvijanje samofinancirajućih aktivnosti i projekata Udruge,
 • osnivanje Kluba mladih te provođenje aktivnosti u cilju savjetovanja i vršnjačke pomoći, poticanja zapošljavanja mladih, preveniranja poremećaja u ponašanju, ovisnosti i drugih zdravstvenih poteškoća i bolesti, promicanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva te kreativnog provođenja slobodnog vremena, kao i pospješivanje zdravih stilova života u djece i mladih;
 • osnivanje Edukativno-savjetodavnog centra za djecu, mlade i obitelj, te kreiranje i provođenje aktivnosti Centra;
 • sklapanje partnerstva i umrežavanje se s međunarodnim, vladinim i nevladinim organizacijama i pojedincima iz istog ili srodnih područja i struka u zemlji i inozemstvu, te s drugim organizacijama i institucijama sukladno ciljevima Udruge,
 • obavljanje stručno-znanstvene djelatnosti sukladno ciljevima Udruge,
 • nakladnička djelatnost, senzibiliziranje i informiranje javnosti,
 • prikupljanje i raspodjeljivanje humanitarne pomoći, sukladno zakonu,
 • sudjelovanje na seminarima, kontinuiranim edukativnim programima, treninzima, radionicama i stručnim skupovima drugih organizatora,
 • te obavljanje drugih djelatnosti sukladno ciljevima Udruge.

Ambidekster klub je članica Mreže mladih Hrvatske (više na web stranici Mreža mladih Hrvatske) te neformalne mreže GOOD inicijativa za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo u odgojno-obrazovni sustav (više na web stranici: http://goo.hr/good-inicijativa/ http://goo.hr).

Osobe ovlaštene za zastupanje Ambidekter kluba:

Luka Stanić, mag.socijalnog rada, Predsjednik Ambidekster kluba
Kontakt: luka.ambidekster@gmail.com

Martina Horvat, prof. socijalna pedagoginja, Izvršna direktorica Ambidekster kluba
Kontakt: martinah@ambidekster.hr

Ana Habdija-Šorša, dipl.socijalna pedagoginja, Tajnica Ambidekster kluba
Kontakt: ana.habdija.ambidekster@gmail.com

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.