DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Dokumenti i izvješća Ambidekster kluba

Planovi rada i Financijski planovi Ambidekster kluba

Plan rada Ambidekster kluba 2024.
Financijski plan Ambidekster kluba 2024.

Plan rada Ambidekster kluba 2023.
Financijski plan Ambidekster kluba 2023.

Financijski plan za 2022. godinu
Plan rada Ambidekster kluba 2022. godinu

Operativni plan Ambidekster kluba 2021.
Financijski plan Ambidekster kluba 2021. godina
Strateški plan Ambidekster kluba 2021. - 2024.

 

Objava: 04.03. 2024. godine

Godišnji izvještaj o radu u 2023. godini

Ove je godine Ambidekster klub proslavio dvadeseti rođendan, a u "svoje" dvadesete godine smo ušli prilično dinamično. Uspješno smo se suočili s mnogo izazova, glavninu smo vrlo uspješno savladali, istina s puno uložene energije, sati na terenu kao i u komunikaciji s donatorima kojima se zahvaljujemo na razumijevanju i odgovorima na mnoga naša pitanja.
Također, posvetili smo se umrežavanju s drugim organizacijama civilnog društva i zagovaračkim aktivnostima te se nadamo da će barem neki od prijedloga koje su te aktivnosti usmjerile donositeljima odluka uistinu i zaživjeti.

Početak 2024. pred nas stavlja nove izazove i potrebe za prilagodbama, ali o tome ćemo vas izvještavati nekom drugom prilikom.
Svima koji prate naš rad i koji su stigli do ovog dijela naše web stranice šaljemo puno pozdrava i pozivamo da nastave "nadzirati" naš rad.

Vezani dokument:
Opisni i financijski izvještaj o radu Ambidekster kluba u 2023.godini

 

Objava: 17.04.2023. godine

Opisni i financijski godišnji izvještaj Ambidekster kluba za 2022. godinu

Ambidekster klub, udruga osnovana 2003. godine, objavljuje opisni i financijski godišnji izvještaj za 2022. godinu.

Ambidekster klub, koji je započeo kao volonterska organizacija, sada zapošljava multidisciplinarni tim stručnjaka i nastavlja svoju misiju pružanja podrške i pomoći osobama u riziku od socijalnog isključivanja. Ističe svoj rad na socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebno onima izloženim visokom riziku od socijalnog isključivanja, uključujući mlade i odrasle s problemima u ponašanju, počinitelje kaznenih djela i prekršaja, obitelji u riziku, i NEET populaciju mladih.

Ambidekster klub provodi u prosjeku osam programa/projekata godišnje u suradnji s brojnim ustanovama i organizacijama iz Hrvatske i Europske Unije. Također, klub ima snažnu suradnju s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom, Studijskim centrom socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i različitim znanstvenicama i znanstvenicima.

Istaknuta djelovanja i uspjesi Ambidekster kluba u 2022. godini

Preko 2500 korisnika izravno je koristilo obrazovne, socijalne i aktivnosti podrške kluba, uključujući 900 djece, 1000 mladih do 30. godine života i 600 odraslih. Klub trenutno zapošljava tim od 7 stručnjaka i surađuje s preko 40 organizacija i institucija. Tijekom godine, 66 volontera ostvarilo je 2056 sati volontiranja.

Nadalje, Ambidekster klub ponosi se svojim angažmanom na širenju dobrih praksi u pružanju socijalnih usluga te na inovativnim projektima i programima. Klub je također prepoznat kao osnivač savjetovališta u zagrebačkoj Dubravi, Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj „SPIRIT“.

U središtu kluba je vizija gradnje solidarnog, uključivog i pravednog društva koje omogućuje razvoj potencijala i kvalitetan život ljudi i zajednica u riziku od socijalne isključenosti.

Vezani dokument:
Opisni i financijski godišnji izvještaj Ambidekster kluba za 2022. godinu

 

 

Objava: 20.04.2022. godine

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2021. GODINU

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2021. godinu

 

Objava: 29.03.2021. godine

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU i IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

Ambideksterovci su ponosni na uključivanje izravnih korisnika u programe socijalne podrške, neformalne obrazovne programe/ edukaciju i informiranje. Najveći broj naših korisnika su mladi te se Ambidekster ponosi na svoje aktivnosti rada s mladima, a osobito na programe kroz koje mladi volonteri rade s mladima i osiguravaju im podršku.
65 volontera volontiralo je 1495 sati.
Ostvarena je suradnja s preko 50 organizacija i institucija.

U Ambidekster klubu je zaposlen multidisciplinarni tim stručnjakinja i to psihologinje, socijalne pedagoginje i socijalna radnica (6 zaposlenih osoba u 2020. godini).

Tijekom 2020. godine članice i članovi Ambidekster kluba su kreirali novi Strateški plan udruge za razdoblje 2021. – 2024. s planom djelovanja za podršku mladima, obiteljima i zajednicama u razvoju njihovih potencijala kako bismo zajedno doprinijeli pravednom, solidarnom i uključivom društvu. 

Godišnje izvješće i financijsko izvješće Ambidekster kluba za 2020. godinu

 

===

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2018. GODINU

 

Uspjesi Ambidekster kluba u 2018. godini:

2365 izravnih korisnika socijalnih usluga i nefomalne edukacije. Suradnja sa 59 organizacija i institucija, 6 zaposlenih stručnjaka, 58 volontera ostvarilo je 2030 sati rada
1980 djece i mladih
385 odraslih

suradnja sa 59 organizacija i institucija
6 zaposlenih stručnjaka
58 volontera ostvarilo je 2030 sati rada

Hvala volonterima, partnerima i suradnicima!


Korisnici usluga u Ambidekster klubu su:

Djeca, mladi i obitelji za koje se provodimo različite oblike stručnih - individualnih i grupnih oblika rada sukladno njihvim individualnim potrebama.
Mladi aktivisti koje se uključujemo u programe i projekte kao kreatore aktivnosti u zajednici i za zajednicu
Zatvorenici s kojima se pr.ovodi program „JUS-TVS“-jačanje unutarnje snage - trening socijalnih vještina“ u zatvorskom sustavu RH
Stručnjaci iz sustava socijalne skrbi, pravosuđa, odgoja i obrazovanja, zdravstva i organizcija civilnoga društva koji se mogu uključiti u različite oblike nefomalne edukacije i stručnog osposobljavanja u području rada s djecom, mladima i obiteljima, te društveno osjetljivim skupinama, kao i sa skupinama u društveno nepovoljnom položaju.
Volonteri su uključeni u stručni rad s mladima (youthwork) i osjetljivim skupinama te u provođenje volonterskih akcija.

Istaknuta područja uspješnog djelovanja Ambidekster kluba

Podrška mladima s problemima u ponašanju u boljem socijalnom uključivanju i funkcioniranju
Ambidekster klub prepoznat kao organizacija koja sustavno, u kontinuitetu pridonosi prevenciji izdvajanja mladih s poremećajima u ponašanju iz obiteljskog okruženja i djelotvornijoj provedbi izvaninstitucionalnih mjera i intervencija namijenjenih djeci, mladima i obitelji (Socijalni plan Grada Zagreba 2014-2020).
Mladima i njihovim obiteljima pruža se sveobuhvatna, integrirana psihosocijalna podrška u partnerstvu s Centrima za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Sveobuhvatni način provođenja usluge uključuje kreiranje individualiziranog programa rada s korisnicima te dizajniranje (“tailor made”) usluge/psihosocijalnog tretmana prema potrebama svakog korisnika (individualno savjetovanje i individualni socijalnopedagoški stručni rad, grupno savjetovanje i edukacija, podrška volontera u različitim oblicima stručnog rada i pomoći korisnicima). Program „Sunčana strana ulice“ uključuje također i pripadanike romske nacionalnosti, djecu, mlade i njihove obitelji koji su u potrebi za psihosocijalnom podrškom i drugim oblicima stručnog rada. Program se do sada provodio u četiri županije, prezentiran je u priručniku „Sunčana strana ulice- program za osnaživanje mladih PUPovaca“. U kontinutetu ga sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Grad Zagreba i Grad Gospić.

Ambidekster klub je prepoznat, također i slijedom vanjskih evaluacija i objavljenih rezultata programa, kao mjesto gdje djeca, mladi i obitelji rado dolaze, te čak i nedobrovoljni korisnici koje upućuje Centar za socijalnu skrb u visokom postotku završavaju tretman (85%). S korisnicima se sklapa sporazum, odnosno plan rada usmjeren ka osobnoj promjeni koji je moguće ostvariti tek kad korisnici preuzmu odgovornost za ostvarenje osobne promjene i za svoje postupke. Stoga je u osnovi svih intervencija dobrovoljnost korisnika, bez obzira na način njihovog upućivanja. Nakon provedenih inicijalnih intervjua predlaže se oblik stručne pomoći i prema potrebi planira sveobuhvatna socijalna usluga. Maloljetni korisnici uključuju se uz pisani pristanak roditelja, ukoliko ne dolaze preko Centra za socijalnu skrb.
Također se u sve većem broju roditelji samoinicijativno javljaju, a mladi dolaze i preko svojih prijatelja koji su korisnici savjetovališta. S obzirom na sve veću vidljivost Ambidekster kluba u javnom prostoru, socijalne usluge za korisnike postaju sve dostupnije, te je samoinicijativno uključivanje korisnika u 2017. godini naraslo u odnosu na 2014. za 280%.
Iz recenzije doc. dr.sc Valentina Kranželić: „Samo provođenje programa, uz osiguravanje visoke razine participacije korisnika, opisano je kao uzajamni proces u kojem svi sudionici kreiraju načine postizanja zajedničkih i pojedinačnih ciljeva. Kvalitetu dokazuju praćenje i evaluacija postignutih željenih promjena, odnosno razine postignuća zajednički postavljenih ciljeva. Na taj način omogućen je sveobuhvatan pristup koji danas predstavlja najviši standard kvalitete intervencija koje se provode „s mladima“ i „u suradnji s mladima“.

VIZIJA AMBIDEKSTER KLUBA:
Razvijene i stručno utemeljene, dostupne socijalne usluge i obrazovni programi za djecu, mlade i obitelj te za skupine u nepovoljnom društenom položaju, kojima se podržava osobni rast i razvoj, zdravlje, izgradnja međuljudskih odnosa, uvažavanje različitosti, kvaliteta života, društvena uključivost i kohezija zajednice.

Kompletno godišnje izvješće za 2018. godinu.

 

==========================================

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2017. godinu

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2017. godinu


U 2017. godini prihodi su ostvareni najvećim dijelom od donacija Državnog proračuna za provedbu programa i projekata i to od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa te od Ureda za udruge Vlade RH i „Državnog proračuna“ kako posrednika za isplatu donacija ostvarenih iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjenih za provedbu projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“.
Potom prihodi od donacija jedinica lokalne i područne samouprave (sredstva za provedbu programa i projekata, od Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te od Grada Gospića).
Dio sredstava ostvaren je od refundacija i to od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje djelatnica bez zasnivanja radnog odnosa. Mali dio prihoda ostvaren je od zateznih kamata i redovnih članarina. Dio prihoda ostvaren od projekata samofinanciranja - prodaja robe – izdavanjem i prodajom četiriju knjiga iz područja osnovne djelatnosti Udruge te izvođenjem treninga "Kreativna reakcija za nenasilje". Sredstva od projekata samofinanciranja troše se isključivo za obavljanje djelatnosti udruge sukladno statutu.
Dio sredstva proslijeđen je udrugama Carpe Diem iz Karlovca te Mreži mladih Hrvatske kao partnerima koji provode projektne aktivnosti na području Karlovca I Zagreba u sklopu projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“.
Također, dio sredstava proslijeđen je udruzi Društvo naša djeca Grada Gospića koji provode projektne aktivnosti na području Ličko-senjske županije u sklopu projekata Moj zdravi stil i Klikni za sigurnost te Likovnoj udruzi Lika koji također provode projektne aktivnosti na području Ličko-senjske županije a u sklopu projekta Sunčana strana ulice.
Ambidekster klub provodi projektne aktivnosti u sklopu projekta "Standardi i prakse - volonterski menadžment u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva" financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda te je nositelj projekta Udruga Igra proslijedila sredstava za partnerstvo na projektu i provođenje aktivnosti.
Također, Ambidekster klub je partner na projektu Volonterski centar Gospić financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i politiku te je nositelj projekta Društvo Naša djeca Grada Gospića proslijedio manji dio sredstava za provođenje aktivnosti.
Donirana sredstva trošena su namjenski za provođenje programa i projekata koji su usmjereni pružanju socijalnih usluga i provođenju aktivnosti neformalne edukacije. Programi i projekti Udruge provode se najvećim dijelom na području Grada Zagreba, ali i drugih lokalnih zajednica (Karlovac, Gospić, Varaždin).

U sklopu rashoda najviše su zastupljeni rashodi za zaposlenike Udruge koji obavljaju poslove direktnog rada s korisnicima .
Zatim slijede materijalni rashodi u kojima najveći postotak čine intelektualne usluge stručnih suradnika (honorari, naknade studentima za rad preko student servisa, knjigovodstvene i bilježničke usluge), a zatim dio prihoda se koristi za pokrivanje troškova obavljanja osnovne
djelatnosti Udruge, odnosno za troškove najma prostora, režije, nabavu opreme, uredski materijal i sl. U financijskim rashodima najveće učešće čine bankarske usluge.

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2017. godinu

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2016. godinu

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2016. godinu

 

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana, koja svoj rad temelji na načelima ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa zaštiti ljudskih prava, društvenom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te drugih skupina djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

U četrnaestogdišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi deinstitucionalizaciji i širenju znanstveno utemeljenih, primjerenih i dostupnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj izgradnjom partnerstva između organizacija civilnog društva, ustanova i institucija te lokalne samouprave. Posebice je usmjeren razvoj i širenje inovativih programa i usluga temeljenih na participaciji korisnika i suvremenom multisistemskom pristupu.
Programi i usluge za korsnike posebice su usmjerene na povećanje kompetencija i društvene uključenosti rizične i visokorizične djece i njihovih obitelji. Osim toga, Ambidekster klub sudjeluje u zagovaranju zakonodavnih rješenja i kreiranju politika vezanih uz obrazovanje, socijalnu zaštitu i položaj djece s problemima u ponašanju. Sukladno tome član je Mreže mladih Hrvatske, Koordinacije udruga za djecu, te GOOD inicijative.

Vidi detaljnije: Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2016. godinu

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2015. godinu

1. Postignuća u 2015. godini

U dvanestogodišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju, razvoju volonterstva i društvenog aktivizma te podizanju kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica. U svom djelovanju, sukladno ciljevima, Udruga je posebice usmjerena na populaciju djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te druge skupine  djece i mladih s manje mogućnosti,  koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

1.1. POSTIGNUĆA U PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA  U 2015. GODINI
Kako bi ostvatio svoju misiju Ambidekster klub razvija i širi stručno utemeljene programe i projekte koji su usmjereni na:  
•    razvoj dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji izgradnjom partnerstva u lokalnim zajednicama
•    prevenciju i edukaciju za djecu, mlade, obitelji te dionika iz lokalnih zajednica s iskorakom prema poticanju  zapošljavanja, volonterstva i aktivizma mladih.   
 
Ambidekster klub razvija programe i projekte temeljene na socijalnoj inovaciji, zanstveno i stručno utemeljenim podacima, na participaciji korisnika i  suvremenoj postmodernoj paradigmi, te na sustavnim vanjskim (neovisnim) evaluacijama ulažući napore kako bi se  kreirali i oživotvorili modelprogrami za učinkovitu pomoć i podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti. 

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2015.

 

 

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu

Članovima kluba
Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB ...
...
Zaključak
Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB, Valpovačka 13, Zagreb, za 2015. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Vidi detaljnije: Izvješće o revizijskom uvidu za 2015. g.

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2014. godinu

POSTIGNUĆA U PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA U 2014. GODINI

Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavna područja: (1) preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih kompetencija; (2) pružanje izvaninstitucionalnih  socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima (3) projekti samofinanciranja putem nakladničke djelatnosti ...

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2014.

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2013. godinu

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana,  koja   svoj rad temelji na načelima slobode, ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine  incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa  zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju,   te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju...

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2013.

Objave Ambidekster kluba

Objava 30.12.2021.

Financijski plan za 2022. godinu
Plan rada Ambidekster kluba 2022. godinu

 

Objava 30.12.2020.

Operativni plan Ambidekster kluba 2021.

Financijski plan Ambidekster kluba 2021. godina

Strateški plan Ambidekster kluba 2021. - 2024.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.