DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Volontiranje

Objavljeno: 06.01.2017.

Volonterske aktivnosti smatraju se izuzetno važnim dijelom demokratskog života u Europi, a podaci ukazuju da je već troje od deset Europljana je volonterski aktivno!

Volontiranje je dobrovoljni individualni čin ili grupno davanje zbog općeg dobra i dobrobiti ljudi – darivanje vremena i rada kojem svrha nije ostvarivanje neposredne financijske koristi za davatelje, već ulaganje u zajedničke interese, interese drugih i pomoć osobama u potrebi. Volontiranjem se mladi ljudi razvijaju u svim aspektima – posebice u razumijevanju i širenju  prosocijalnih  vrijednosti te širenju ideje socijalne uključenosti kao načinu za ostvarivanje i promicanje ljudskih prava na odgovoran način. Volontiranje omogućava veću razinu socijalne osviještenosti uključenih volontera te bogatstvo razmjene iskustva i znanja, povezivanje s ljudima na različitim razinama djelovanja, isto tako i sa ljudima različitih svjetonazora. Aktivnim volontiranjem volonteri stječu znanja, vještine i sposobnosti potrebne primjerice za zapošljavanje, ali isto tako volonteri pospješuju osobni razvoj, posebice povećanjem samosvijesti i  samopoštovanja  kao i osjećajem ispunjenosti i svrhovitosti života.  

Volonterstvo se u Republici Hrvatskoj posebice razvilo u kontekstu razvoja civilnog društva, a neki od najvažnijih čimbenika za razvoj volonterstva u zajednici su povjerenje u društvu, postojanje tradicije davanja, aktivni građanski i ljudski potencijali, prepoznavanje filantropskih institucija i povjerenje u njih, mogućnost mobiliziranja podrške zajednice, te podrška državnih institucija.
Unatoč spoznaji da još uvijek valja uložiti mnogo napora u unaprjeđenje volonterstva, čini se da u Hrvatskoj počinje osnaživati spoznaja o važnosti volonterstva u procesu razvoja društva, a strateški dokumenti kao što je ovaj uvelike doprinose razvoju volontiranja i civilnog društva u Hrvatskoj.
Ujedinjeni su narodi, proglašenjem 2001. godine Međunarodnom godinom volontera, dali značajan poticaj svim sektorima za stimuliranje volonterstva i pokretanje inicijativa za njegov razvoj.
Kako bi se stvorilo poticajno okruženje i potaknuo daljnji razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj 2012.godine donesena je  ,,Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva". Navedeni dokument daje osnovne smjernice koje se žele postići u petogodišnjem razdoblju kako bi se unaprijedio postojeći i stvorio novi pravni, financijski i institucionalni sustav potpore razvoju civilnoga društva. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva ovisi o aktivnom i odgovornom djelovanju i suradnji javnog, profitnog i neprofitnog sektora, ali i o spremnosti svih građana da u svom svakodnevnom životu i radu daju doprinos promjeni zajednice u kojoj žive.

Razvojem svijesti o važnosti volontiranja stvaraju se uvjeti za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društvenog blagostanja i jednakih prilika za sve.
Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji.

Volonterskim angažmanom građana stvara se socijalna kohezija koja podrazumijeva sposobnost društva da omogući dobrobit za sve svoje članove. Pritom je cilj razlike među svim članovima društva svoditi na najmanju moguću mjeru, i stalno se boriti protiv socijalne isključenosti i siromaštva. Socijalna kohezija je ideal kojem treba težiti jer omogućuje razvoj individualnih, skupnih ljudskih potencijala i cjelovitog društvenog potencijala, čime se pokreće daljnji razvoj društva u socijalnom, kulturnom, privrednom ili drugom pogledu.

U društvu i svijetu koji se stalno mijenja volontiranje predstavlja poveznicu u odnosu  države i civilnoga društva. Volonterski angažman prestavlja jedan od osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj socijalne kohezije, sudioničke demokracije, djelovanje na području ljudskih prava, te cjelokupno unaprjeđenje i razvoj društva.

Volontiranje u Ambidekster klubu
Ambidekster klub veliki dio svojih postignuća te pomoći i podrške pružene korisnicima ostvaruje zahvaljujući entuzijazmu svojih volontera. Razvoj programa Ambidekster kluba  temelji se na sustvaranju svih sudionika procesa - korisnika, volontera i profesionalnih voditelja aktivnosti, koji su kao "mali sustav"  umreženi u širi kontekst suradnje u lokalnoj zajednici.  
U  2012. godini 63 volontera aktivno je sudjelovalo u provedbi  sedam programa/ projekata, kao što su primjerice: projekt vršnjačke edukacije o reproduktivnom zdravlju „Aktivni  i mladi“, Sunčana strana ulice“ - program za pospješivanje otpornosti mladih s problemima u ponašanju,  te međunarodni projekt razmjene mladih: “Stvaranje boljeg svijeta povezivanjem naših različitosti (“Creating better world through connecting our diversities”).
Najveći broj volontera - studenta/studentica dolazi s društvenih i humanističkih fakulteta, međutim, u udruzi volontiraju i diplomirani stučnjaci, kao i roditelji djece i mladih uključenih u projekte i programe, srednjoškolci, kulturni djelatnici, nastavnici.
Ambidekster klub u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu omogućuje praktičnu nastavu studentima koji su polaznici kolegija „Volonterski rad“, „Grupni pristup u socio-pedagoškim intervencijama“, „Individualni rad s pojedincem u otvorenoj zajednici“ te „Human trafficking“. Također, ostvarena je kvalitetna suradnja s Pravnim fakultetom u Zagrebu, Studijskim centrom socijalnog rada u sklopu kolegija «Osnove savjetovanja», ako i sa Odjelom za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilišta u Zadru.

U okviru navedenih kolegija studenti/studentice polaze praktičnu nastavu te volontiraju u aktivnostima projekata i programa udruge kao što su:
1.    provođenje edukativnih aktivnosti i radionica za vršnjačku populaciju te za djecu i mlade
2.    sudjelovanje u preventivnom, tretmanskom i savjetodavnom radu s djecom, mladima i obiteljima  
3.    pružanje pomoći u učenju i drugi oblici potpore djeci i mladima
4.    sudjelovanje na događajima, izletima i drugim manifestacijama
5.    sudjelovanje u izdavačkoj, informativnoj i promidžbenoj djelatnosti.

Tijekom dosadašnjeg djelovanja Ambidekster kluba volonterima/volonterkama je omogućeno iskustveno učenje putem aktivnog sudjelovanja u različitim aktivnostima uz edukaciju, supervizije i mentorsko praćenje.

PRIJAVNICA ZA VOLONTERSTVO

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.