DONIRAJTE

Ambidekster klubAMBIDEKSTER KLUB Savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Godišnja izvješća Ambidekster kluba

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2017. godinu

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2017. godinu


U 2017. godini prihodi su ostvareni najvećim dijelom od donacija Državnog proračuna za provedbu programa i projekata i to od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva pravosuđa te od Ureda za udruge Vlade RH i „Državnog proračuna“ kako posrednika za isplatu donacija ostvarenih iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjenih za provedbu projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“.
Potom prihodi od donacija jedinica lokalne i područne samouprave (sredstva za provedbu programa i projekata, od Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te od Grada Gospića).
Dio sredstava ostvaren je od refundacija i to od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje djelatnica bez zasnivanja radnog odnosa. Mali dio prihoda ostvaren je od zateznih kamata i redovnih članarina. Dio prihoda ostvaren od projekata samofinanciranja - prodaja robe – izdavanjem i prodajom četiriju knjiga iz područja osnovne djelatnosti Udruge te izvođenjem treninga "Kreativna reakcija za nenasilje". Sredstva od projekata samofinanciranja troše se isključivo za obavljanje djelatnosti udruge sukladno statutu.
Dio sredstva proslijeđen je udrugama Carpe Diem iz Karlovca te Mreži mladih Hrvatske kao partnerima koji provode projektne aktivnosti na području Karlovca I Zagreba u sklopu projekta „Zavrti promjenu - projekt usmjeren razvoju volonterskih programa srednjoškolaca“.
Također, dio sredstava proslijeđen je udruzi Društvo naša djeca Grada Gospića koji provode projektne aktivnosti na području Ličko-senjske županije u sklopu projekata Moj zdravi stil i Klikni za sigurnost te Likovnoj udruzi Lika koji također provode projektne aktivnosti na području Ličko-senjske županije a u sklopu projekta Sunčana strana ulice.
Ambidekster klub provodi projektne aktivnosti u sklopu projekta "Standardi i prakse - volonterski menadžment u organizacijama i ustanovama socijalne skrbi i zdravstva" financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda te je nositelj projekta Udruga Igra proslijedila sredstava za partnerstvo na projektu i provođenje aktivnosti.
Također, Ambidekster klub je partner na projektu Volonterski centar Gospić financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i politiku te je nositelj projekta Društvo Naša djeca Grada Gospića proslijedio manji dio sredstava za provođenje aktivnosti.
Donirana sredstva trošena su namjenski za provođenje programa i projekata koji su usmjereni pružanju socijalnih usluga i provođenju aktivnosti neformalne edukacije. Programi i projekti Udruge provode se najvećim dijelom na području Grada Zagreba, ali i drugih lokalnih zajednica (Karlovac, Gospić, Varaždin).

U sklopu rashoda najviše su zastupljeni rashodi za zaposlenike Udruge koji obavljaju poslove direktnog rada s korisnicima .
Zatim slijede materijalni rashodi u kojima najveći postotak čine intelektualne usluge stručnih suradnika (honorari, naknade studentima za rad preko student servisa, knjigovodstvene i bilježničke usluge), a zatim dio prihoda se koristi za pokrivanje troškova obavljanja osnovne
djelatnosti Udruge, odnosno za troškove najma prostora, režije, nabavu opreme, uredski materijal i sl. U financijskim rashodima najveće učešće čine bankarske usluge.

Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2017. godinu

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2016. godinu

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2016. godinu

 

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana, koja svoj rad temelji na načelima ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa zaštiti ljudskih prava, društvenom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te drugih skupina djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

U četrnaestogdišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi deinstitucionalizaciji i širenju znanstveno utemeljenih, primjerenih i dostupnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelj izgradnjom partnerstva između organizacija civilnog društva, ustanova i institucija te lokalne samouprave. Posebice je usmjeren razvoj i širenje inovativih programa i usluga temeljenih na participaciji korisnika i suvremenom multisistemskom pristupu.
Programi i usluge za korsnike posebice su usmjerene na povećanje kompetencija i društvene uključenosti rizične i visokorizične djece i njihovih obitelji. Osim toga, Ambidekster klub sudjeluje u zagovaranju zakonodavnih rješenja i kreiranju politika vezanih uz obrazovanje, socijalnu zaštitu i položaj djece s problemima u ponašanju. Sukladno tome član je Mreže mladih Hrvatske, Koordinacije udruga za djecu, te GOOD inicijative.

Vidi detaljnije: Godišnje izvješće Ambidekster kluba za 2016. godinu

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2015. godinu

1. Postignuća u 2015. godini

U dvanestogodišnjem djelovanju Ambidekster klub pridonosi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju, razvoju volonterstva i društvenog aktivizma te podizanju kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica. U svom djelovanju, sukladno ciljevima, Udruga je posebice usmjerena na populaciju djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju, te druge skupine  djece i mladih s manje mogućnosti,  koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

1.1. POSTIGNUĆA U PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA  U 2015. GODINI
Kako bi ostvatio svoju misiju Ambidekster klub razvija i širi stručno utemeljene programe i projekte koji su usmjereni na:  
•    razvoj dostupnih i kvalitetnih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji izgradnjom partnerstva u lokalnim zajednicama
•    prevenciju i edukaciju za djecu, mlade, obitelji te dionika iz lokalnih zajednica s iskorakom prema poticanju  zapošljavanja, volonterstva i aktivizma mladih.   
 
Ambidekster klub razvija programe i projekte temeljene na socijalnoj inovaciji, zanstveno i stručno utemeljenim podacima, na participaciji korisnika i  suvremenoj postmodernoj paradigmi, te na sustavnim vanjskim (neovisnim) evaluacijama ulažući napore kako bi se  kreirali i oživotvorili modelprogrami za učinkovitu pomoć i podršku mladima u riziku od socijalne isključenosti. 

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2015.

 

 

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2015. godinu

Članovima kluba
Obavili smo revizijski uvid u priložene financijske izvještaje Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB ...
...
Zaključak
Temeljem našeg revizijskog uvida, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako financijski izvještaji Neprofitne organizacije AMBIDEKSTER KLUB, Valpovačka 13, Zagreb, za 2015. godinu nisu sastavljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14).

Vidi detaljnije: Izvješće o revizijskom uvidu za 2015. g.

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2014. godinu

POSTIGNUĆA U PROVOĐENJU PROGRAMA I PROJEKATA U 2014. GODINI

Projekti/programi pretežito su usmjereni na tri glavna područja: (1) preventivni rad s djecom i mladima na unapređenju zdravlja i razvoj njihovih kompetencija; (2) pružanje izvaninstitucionalnih  socijalnih usluga djeci, mladima i obiteljima (3) projekti samofinanciranja putem nakladničke djelatnosti ...

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2014.

 

 

Godišnje izvješće Ambidekster kluba  za 2013. godinu

Ambidekster klub je nevladina, neprofitna, nepolitička organizacija, udruga građana,  koja   svoj rad temelji na načelima slobode, ravnopravnosti, tolerancije, pluralizma, zajedništva i humanosti. Registrirana 10. rujna 2003. godine  incijativom mladih stručnjaka društveno-humanističkog usmjerenja, a s ciljem doprinosa  zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju,   te drugih skupina  djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju...

Vidi detaljnije - Godišnje izvješće Ambidekster klub 2013.

AMBIDEKSTER KLUB NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

IZDVOJENO

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

„P(r)OVJERLJIVO“ – savjetovalište za povjerljiva pitanja i provjerene odgovore

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Objavljeno: 09.11.2017.

POZIV VOLONTERIMA NA UKLJUČIVANJE U AKTIVNOSTI PROJEKTA „KLIKNI ZA SIGURNOST“

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Objavljeno: 15.04.2016.

Priručnik "Zajedno možemo više -pojedinac u fokusu"

Pogledajte video spot za rap pjesmu "STOP nasilju

Objavljeno: 15.01.2015.